Kijárási korlátozás

Mar
29

A KORMÁNYRENDELET LÉNYEGE:

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Ezt a bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

Melyek az alapos alapos indokok? Íme:

- a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
- napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
- az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
- az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,
- a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
- a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
- a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
-az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
-a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
-a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
-a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
az üzemanyag-töltőállomás felkeresése, m) a dohányboltban történő vásárlás,
- a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
-a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
- a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
-a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
-a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
-az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
-a szülői jogok és kötelezettségek,
- a hitéleti tevékenység.

A kormányrendelet szerint-

Alapos indok továbbá – a legelső, családi szociális távolságtartási szabály betartásával –

-a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.
További szabályok

-Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
- Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.
- A fenti legelső korlátozás, valamint a vendéglátó- és, élelmiszerüzletekre, drogériákra, piacokra és gyógyszertárakra vonatkozó korlátozás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.
- A kormányrendeletben rögzítet korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.
- A kormányrendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.
- A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi. (2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

Végül a kormányrendelet rögzíti azt is, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható. „Orbán Viktor kiemelte, hogy nem kijárási tilalomról van szó, de azért szigorú a szabályozás. A kormányfő az interjúban beszélt arról is, hogy a korlátozás arányos és szükséges, emellett

Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább

Tisztelt Betegek!

Mar
25

A Koronavírus fertőzés miatt szükséges óvintézkedésekre került sor:

 • A váróteremben max. 2 fő tartózkodhat.
 • Légúti panasszal rendelkező beteg, telefonon jelentkezzen be lehetőleg rendelési időben!

Rendelő telefonszáma: 06/78/473-124

Sürgős esetben:
Hétfőtől péntekig 8-16 óráig
Dr Szabó Hajnalka Rozália
tel:06/70/431-6187

Központi Ügyelet:
Hétvégén vmint ünnepnapokon 16-08 óráig
Tel: 06/78/564-219

Sürgős esetben a Mentő 24 órán keresztül elérhető 112.

Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább

Maradj otthon

Mar
19

Beküldte Admin tovább

Tisztelt Dunaegyházi Idősek!

Mar
19

A ma megjelent kormányrendelet értelmében a 70 év feletti személyeket arra kéri a Kormány, hogy lakóhelyüket ne hagyják el.

Azon idősek ellátásáról, akiknek családtagjai, szomszédai nem tudják megoldani a mindennapos bevásárlást és egyéb feladatokat, a település polgármestere gondoskodik!

Kérem Önöket, hogy a Kormány kérésének megfelelően maradjanak otthon és önkormányzatunk felé a +36 78/573-020 , vagy a dunaegyhaza.pohi@tanet.hu elérhetőségek valamelyikén jelezzék, hogy igényt tartanak segítségre.

A segítővel történő találkozás szabályai a következők:

1. A találkozás minden esetben a kapun/kerítésen keresztül, egymástól kellő távolságban történjen. Semmilyen kézfogás, testi érintkezés ne történjen. A kommunikáció is a minimálisra szorítkozzék.

2. A segítő a polgármester által erre a célra kiállított, aláírt és pecsételt dokumentumot és a személyi igazolványát be kell, hogy mutassa. / Kivételt képeznek ez alól a településen dolgozó házigondozók, akik a saját időseiket látják el./

3. A 70 év feletti lakos szatyorba beleteszi a megvásároltatni kívánt listát és azt az összeget amely fedezi annak költségét és átnyújtja a segítőnek. A bevásárlás után a visszajáró pénzt borítékban adják vissza a segítők.

4. Időseinket kérjük, hogy mind az átadás, mind pedig az átvétel után legyenek kedvesek kezet mosni, ezzel minimalizálva a fertőzés veszélyét!

Tisztelettel köszönöm megértésüket és együttműködésüket!

Dunaegyháza, 2020. március 17.

Tisztelettel: Szilágyi István - polgármester

Beküldte Admin tovább

Pályázati kiírás civil szervezetek 2020. évi támogatására

Mar
17

Pályázhatnak:

Dunaegyháza község közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek.

 

Támogatott célok:

 • közrend, közbiztonság, vagyonvédelem
 • sport, tömegsport, utánpótlás nevelés, szabadidő sport
 • egyházi élet támogatása
 • szlovák nemzetiség kultúrájának megőrzése, hagyományok ápolása

 

Támogatás formája:

 • a civil szervezetek működési támogatása,
 • a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,
 • a civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények, programok támogatása,
 • a civil szervezetek fejlesztéseinek, beruházásainak támogatása.

 

Támogatás általános feltételei:

 • a pályázónak nincs lejárt köztartozása,
 • a pályázó a korábban kapott támogatással elszámolt,
 • nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás.

 

A pályázat benyújtásának helye, módja:

A pályázatokat Dunaegyháza Község Polgármesteréhez címezve, 6323 Dunaegyháza, Mikszáth K. u. 25. címre kell eljuttatni, az átvételt igazoltatva személyesen vagy ajánlott postai küldeményként, a pályázati felhívásban szereplő pályázati határidő lejártáig, papír alapon 1 eredeti és 1 másolati példányban. A beadás időpontjának a postára adás, illetve a személyes benyújtás időpontja számít.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 12.

 

Hiánypótlásra nyitva álló idő:

A pályázót egyszeri esetben – 8 naptári napos határidő kitűzésével – hiánypótlásra lehet felszólítani elektronikus formában a pályázat benyújtásától számított 5 munkanapon belül. A hiánypótlás nem teljesítése, illetve nem határidőben való benyújtása esetén a pályázat elutasításra kerül.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

A benyújtott pályázati anyagok pályázati adatlapját támogathatósági és a támogatás felhasználásának szempontjából az Általános, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezi. A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő soros ülésen.

 

Mellékletek:

 • létesítő okirat (alapszabály vagy alapító okirat) másolati példánya pályázó által hitelesítve,
 • bejegyző bírósági végzés, közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés,
 • közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről, (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról)
 • nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról, (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról)
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó a kapott támogatást nem használja fel üzleti és gazdasági tevékenységre.

 

A pályázati támogatás igénybevétele:

A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

 

 

Dunaegyháza, 2020. március 12.

 

 

                                                                                       Dunaegyháza Község Önkormányzata

 

PÁLYÁZATI ADATLAP letöltése

Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább

Tájékoztató koronavírussal kapcsolatosan - helyi aktualitások 2020. 03. 14.

Mar
14

Tisztelt Lakosság!

Dunaegyháza Község Önkormányzata tisztelettel kéri Önöket, hogy hétfőtől (2020-03-16) a koronavírus terjedésének akadályozása miatt óvodás korú gyermekeiket csak abban az esetben vigyék az intézménybe, ha otthon nem tudják megoldani a felügyeletet.

Mind az iskolás, mind az óvodás gyermekek ebédjét ételhordóban lehet elvinni az ebédlőből 11:30 és 13:00 óra között. Kérjük, hogy az ebédlőn kívül álljanak sorba.

Kérjük továbbá, hogy csak halaszthatatlan esetben keressék személyesen Önkormányzatunkat. Minden egyéb esetben a dunaegyhaza.pohi@tanet.hu, illetve a +36-78-573 020 telefonszámon kérhetnek segítséget vagy tájékoztatást.

Amennyiben a lakosságot érintő változás történik, Dunaegyháza község honlapján, illetve Facebook oldalán azonnal tájékoztatást nyújtunk.

 

Dunaegyháza, 2020-03-14

Szilágyi István
polgármester

Beküldte Admin tovább

Oldalak

Feliratkozás Dunaegyháza RSS csatornájára